Bijlagen

Subsidies

Prog.

Taakveld

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

01 - Veiligheid

1.2 - Openbare orde en veiligheid

612000 - Integrale veiligheid

15.500

5.750

15.500

15.500

15.500

02 - Openbare ruimte

2.1 - Verkeer en vervoer

621500 - Verkeersmaatregelen

8.000

5.000

5.000

5.000

5.000

621510 - Verkeersveiligheid

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

621520 - Verkeers-en vervoersplannen

10.000

35.000

10.000

10.000

10.000

03 - Economische structuur, toerisme en recreatie

3.4 - Economische promotie

634000 - Evenementen

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

634010 - Kermissen

5.000

17.000

13.000

9.000

5.000

634020 - Toeristische promotie

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

04 - Onderwijs en kinderopvang

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

643000 - Onderwijsbegeleiding

20.210

15.000

10.000

5.000

0

643040 - Lokaal onderwijsbeleid

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

643100 - Peuterspeelzalen

90.000

87.989

87.989

87.989

87.989

661000 - Kinderopvang

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

05 - Cultuur en sport

5.1 - Sportbeleid en activering

651000 - Stimulering sportbeoefening

129.000

113.500

111.500

109.500

105.500

5.2 - Sportaccommodaties

652020 - Buitensportaccommodaties

114.150

116.150

116.150

116.150

116.150

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

653000 - Amateuristische cultuur beoefening

74.000

88.000

74.000

74.000

74.000

653010 - Internationale samenwerking

19.500

19.500

19.500

19.500

19.500

653020 - Kunst

17.000

19.000

19.000

19.000

19.000

653030 - Cultuur beoefening (Roepaen)

86.000

0

0

0

0

5.4 - Musea

654000 - Musea

28.000

31.000

31.000

31.000

31.000

5.5 - Cultureel erfgoed

655100 - Rijksmonumenten

17.000

15.000

15.000

15.000

15.000

655300 - Particuliere monumenten

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

5.6 - Media

656000 - Openbare bibliotheek

386.500

397.500

414.000

432.000

432.000

656010 - Lokale Omroep

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Prog.

Taakveld

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

06 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

661020 - WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid

101.728

106.728

106.728

106.728

106.728

661050 - WMO Zorg en ondersteuning

493.815

524.000

524.000

524.000

524.000

661060 - WMO Jeugd en jongerenwerk

27.800

29.300

29.300

29.300

29.300

661070 - WMO Kernen en wijken

217.215

285.215

285.215

285.215

285.215

661090 - WMO Mantelzorg

64.000

44.000

44.000

44.000

44.000

661500 - Gemeenschapsaccommodaties

19.343

26.500

26.500

26.500

26.500

6.2 - Wijkteams

662000 - WMO Dienstverlening en communicatie

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

7.1 - Volksgezondheid

671010 - Rode Kruis

4.105

4.105

4.105

4.105

4.105

07 - Duurzaamheid

7.2 - Riolering

672000 - Riolering algemeen

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

TOTAAL

2.290.366

2.327.737

2.303.987

2.310.987

2.297.987

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:34:16 met de export van 11/08/2023 16:21:05