Programma's

Sociaal domein

Ambitie

Onze gemeente kenmerkt zich door een betrokken samenleving met sterke onderlinge netwerken. De bereidheid om er samen de schouders onder te zetten is groot. Toch hebben veel van onze inwoners extra ondersteuning nodig. Hiervoor zijn er algemene voorzieningen waar inwoners zonder indicatie gebruik van kunnen maken. Als deze niet toereikend zijn kopen we, door middel van regionale samenwerking, maatwerkvoorzieningen in voor inwoners die meer hulp nodig hebben.
We zijn echter meer zijn dan een gemeente die passende en toereikende zorg biedt. Hiervoor is het OMO beleid (Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen) ontwikkeld. We investeren in preventie en positieve gezondheid, werken aan een inclusieve samenleving en vergroten de kracht van de inwoners en de eigen gemeenschap. Hiermee willen we de afhankelijkheid van zorg terugdringen en bevorderen dat onze inwoners meer grip op hun eigen leven krijgen.

Aanvullend op het voorgaande zorgen we in 2023 en 204 ervoor dat inwoners van Gennep, die nu afhankelijk zijn van ondersteuning buiten onze gemeente (bijvoorbeeld bij beschermd wonen), in de toekomst gebruik kunnen maken van een ondersteuningsaanbod binnen onze gemeente. We denken hierbij aan een volwaardige maar kleinschalige voorziening voor beschermd wonen, maar ook aan kamertraining voor jongeren die nog niet zelfstandig kunnen wonen en leven.
Daarnaast realiseren we vrij toegankelijke accommodaties, zoals de huiskamers en gemeenschapshuizen, die een toegankelijk en breed activiteitenaanbod in buurten en wijken aanbieden. Daar kunnen mensen elkaar ontmoeten en kunnen zij zich inzetten voor anderen die dat nodig hebben. Dit aanbod aan activiteiten kan voor een deel ook bestaan uit professionele ondersteuning (dagbesteding), die zonder indicatie te verkrijgen is. Ook de inwoners die meer dan gemiddelde aandacht en ondersteuning nodig hebben, willen wij een laagdrempelige plek in de gemeenschap aanbieden waar zij de nodige aandacht en ondersteuning krijgen.

Al deze initiatieven hebben uiteraard als doel om in een zo vroeg mogelijk stadium eventuele problemen bij inwoners te signaleren en om de zelfhulp en zelfregie bij inwoners te vergroten. Daarmee verwachten we dat de inzet van zwaardere zorg kan worden verminderd. Wij stimuleren dat een breed scala aan activiteiten wordt georganiseerd door en voor inwoners, zodat de participatie van zo veel mogelijk mensen wordt vergroot en de eenzaamheid zo veel mogelijk wordt voorkomen. 

Lasten € 26.821.013
Baten € -4.468.576
Saldo € 22.352.437
Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:34:16 met de export van 11/08/2023 16:21:05