Algemeen

Van voorjaarsnota naar begroting

In onderstaande tabel starten we met het saldo van de meerjarenbegroting zoals die vorig jaar november is vastgesteld. De stand van de 1 e trimesterrapportage vormt de basis voor de Voorjaarsnota 2023. Vervolgens worden de financiële gevolgen van de vastgestelde voorjaarsnota gepresenteerd. Voor de inhoudelijke toelichting op de voorstellen verwijzen wij naar de programma’s in de Voorjaarsnota 2023.

Stand begrotingsexploitatie met nieuw beleid en verwachte stand begrotingsexploitatie (bedragen x € 1)

2024

2025

2026

2027

Saldo meerjarenbegroting 2023-2026

825.000

2.275.000

208.000

525.000

Bijstelling 2e trimesterrapportage 2022

180.000

-137.000

520.000

-52.000

Aanvullend krediet MFA Heijen

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

Bijstelling 1e trimesterrapportage 2023

-2.101.000

-2.082.000

-2.092.000

-2.092.000

Stand na 1 e trimesterrapportage 2023

-1.136.000

16.000

-1.404.000

-1.659.000

Nieuw beleid voorjaarsnota

Beheerpakket openbare ruimte

40.000

0

0

0

Versneld 'verledden' OVL kapitaallasten

0

42.500

42.500

42.500

Trendsportal vaste kosten en projecten 2024

45.000

20.000

20.000

20.000

Werkbudget 'Steenbreek'

15.000

15.000

15.000

15.000

Actualisatie lijst waardevolle bomen

15.000

0

0

0

Opstellen economische visie 2025-2030

40.000

0

0

0

Opstellen bedrijventerreinenvisie 2026-2030

0

35.000

0

0

Regiomarketing Nord-Limburg

30.000

30.000

0

0

Uitbreiding formatie leerplichtambtenaar

17.500

17.500

17.500

17.500

Onderzoek integrale visie sportaccommodaties

60.000

0

0

0

Onderzoek muziek- en cultuuronderwijs

15.000

0

0

0

Actualisatie erfgoedbeleid

30.000

0

0

0

Uitbreiding capaciteit dorpsondersteuners en wijkverbinders

200.000

200.000

200.000

200.000

Beleidsmedewerker toegang tot zorg

97.000

97.000

97.000

97.000

Vakapplicatie werk & inkomen kapitaallasten

0

50.000

50.000

50.000

Preventief programma 'Join Us'

33.000

33.000

33.000

33.000

Capaciteit uitvoering 'Steenbreek'

16.000

16.000

16.000

16.000

Opstellen beleid vergroening

10.000

0

0

0

Uitbreiding formatie beleidsmedewerker wonen

8.500

8.500

8.500

8.500

Actualisatie welstandsbeleid

35.000

0

0

0

Uitbreiding formatie KCC

92.000

92.000

92.000

92.000

Uitbreiding formatie burgerzaken

35.000

35.000

35.000

35.000

Capaciteit social media en contentbeheer

90.000

90.000

90.000

90.000

Vakapplicatie financiën kapitaallasten

0

0

62.500

62.500

Organisatieontwikkeling

150.000

150.000

150.000

150.000

Inzet bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

Afschrijvingen vakapplicaties

0

-50.000

-112.500

-112.500

Totaal Voorjaarsnota 2023

1.074.000

881.500

816.500

816.500

Stand na voorjaarsnota 2023 *

-2.210.000

-866.000

-2.220.000

-2.475.000

* De tabel met de stand na VJN 2023 sluit niet aan bij de tabel in de VJN 2023 zelf, onder 'Samenvatting'. De tabel sluit wel aan met de tabel in de VJN 2023 in hoofdstuk. 4.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:34:16 met de export van 11/08/2023 16:21:05