Programma's

Cultuur en sport

Ambitie

In Gennep is het fijn wonen, werken en recreëren. Cultuur en sport dragen hier in belangrijke mate aan bij. Op het gebied van cultuur heeft Gennep veel te bieden. We zorgen ervoor dat de lokale culturele infrastructuur in stand blijft. Zo kunnen we kennis over cultuur(historie) over blijven brengen aan onze inwoners en bezoekers. Het cultureel erfgoed in onze gemeente willen we beschermen, in stand houden en beleefbaar maken. Daarnaast willen we een aantrekkelijke openbare ruimte waar kunst en cultuur(historie) een plaats innemen.

Sport draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. We willen sporten en bewegen mogelijk maken voor alle inwoners, door het in stand houden en realiseren van goede sportaccommodaties en een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen. De nieuwe Sportvisie biedt vergezichten op met name het gebied van accommodatiebeleid, verenigingsondersteuning en sport- en beweegstimulering. Daarbij gaat onze aandacht uit naar plekken waar de gezondheids- en leefbaarheidsachterstanden het hoogst zijn. Hierbij sluiten we aan op de pijlers Preventie en Positieve Gezondheid vanuit ons OMO beleid (Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen) .

Lasten € 3.331.848
Baten € -683.665
Saldo € 2.648.183
Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:34:16 met de export van 11/08/2023 16:21:05