Paragrafen

Financiering

Voor gemeenten is de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) van toepassing. De belangrijkste uitgangspunten van de Wet Fido zijn het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden en het beheersen van renterisico’s.

Het beleid voor de financiering is geregeld in het Treasurystatuut gemeente Gennep 2017. Het treasurystatuut bevat onder andere de regels waaraan alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's moeten voldoen.

Ontwikkelingen

Intern

Op basis van de liquiditeitsbegroting kan worden bepaald wanneer een langlopende lening afgesloten moet worden of dat overtollige middelen eventueel weggezet kunnen worden. De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt van kortlopende en langlopende financieringsmiddelen zijn ook mede bepalend voor het moment waarop een lening aangetrokken wordt.

In 2024 verwachten we dat het financieringsoverschot verder toeneemt. Dit wordt veroorzaakt door een lager tempo van investeren en door ontvangen gelden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hierdoor verwachten we de komende jaren geen nieuwe financiering af te hoeven sluiten. Indien nodig financieren we in eerste instantie met kort kasgeld.

Extern

Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid is het verwachte verloop van de rente. De gegevens van deze rentevisie zijn afkomstig van onze huisbankier de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. De afgelopen jaren is de rente historisch laag geweest, hier hebben wij met name in 2021 van geprofiteerd bij het afsluiten van een langlopende lening. Er is inmiddels sprake van hogere rentetarieven. Dit heeft invloed op de rentekosten van toekomstige leningen enerzijds, en op de ontvangen rente-inkomsten anderzijds. Doordat we beschikken over een financieringsoverschot en langlopende leningen met vaste rentetarieven valt de hogere rente nu gunstig uit voor ons.

Relatiebeheer & Kasbeheer

Het huisbankierschap is in handen van de Bank Nederlandse Gemeenten. Verder wordt (in zeer beperkte mate) gebruik gemaakt van rekening-courant faciliteiten van de Rabobank. Deze rekening wordt vooral gebruikt voor het afstorten van contanten uit de kassa’s van het klantcontactcentrum.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:34:16 met de export van 11/08/2023 16:21:05